Bremsenkit VW LT1

Hallo zusammen
Habe beim Aufräumen einen Bremsenkit für VW LT1 (HA) gefunden:
Bremsenkit Bremstrommel Bremsbacke VW LT1 | Kaufen auf Ricardo

Grüsse fubu85